Sigorta Eğitim Dinlenme ve
Sosyal Tesisler Derneği

Öneri | İstek İletişim

Ara
  
 
  
 

DERNEK TÜZÜĞÜ


SİGORTA

EĞİTİM DİNLENME VE

SOSYAL TESİSLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA-2017

 

DERNEĞİN ADI

Madde 1- Derneğin Adı; “Sigorta Eğitim, Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği”dir.

            Aşağıdaki maddelerde Sigorta Eğitim, Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneğinden kısaca (Dernek) olarak bahsedilecektir.

            DERNEĞİN MERKEZİ

            Madde 2- Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

            DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI

            Madde 3- Derneğin amacı, Üyeleri ile aile fertleri, yakınları ve misafirlerinin yararlanması için, her türlü eğitim, sağlık, dinlenme ve turizm ile sosyal tesislerin kurulması ile bu tesislerin işletilmesidir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 4- Dernek 3. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için :

 1. - Dinlenme ve Turizm Tesisleri,

- Eğitim Tesisleri,

- Sağlık Tesisleri,

- Yaşlı Bakım ve Huzurevleri,

- Kreş ve Gündüz Bakımevleri,

- Konukevleri,

- Termal Tesisler,

            Açabilir ve bunlara benzer teşebbüslerde bulunulabilir.

b) Dernek, amaçlarına uygun yeni faaliyet alanlarını çalışma konuları kapsamına alabilir.

c) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar, kiralar. Gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapabilir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yapar veya yaptırabilir.

d) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konuları ile ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir.

            e) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, üyeleri yada uzman kişiler aracılığıyla proje, araştırma, inceleme,  geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir.

            f) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

g) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir. Yurtdışında kurulmuş Dernek veya Kuruluşlara üye olabilir.

            h) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, Yardım Toplama hakkındaki mevzuat ile Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağışlar toplar alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

            i) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

ÜYELİK ŞARTLARI

            Madde 5- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve 5253 Sayılı Dernekler Yasasında belirtilen haller ve hükümler nedeniyle Derneklere üye olma hakkından yoksun bulunmayan ve mevcut üyelerin şartlarına haiz her istekli Derneğe üye olabilir.

            Derneğe üye olmak isteyenler, Dernekçe hazırlanmış olan “Üye Giriş Bildirgesi”ni doldurup imzalayarak ve en az üç Dernek Üyesinin referansını da alarak başvuruda bulunabilirler. (Üye Giriş Bildirgesinin doldurulmasında 31 ve 32. maddede belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.)

            Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

Dernekler kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının ve çalışma izninin olmasına bağlıdır.

            Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak Derneğe kaydedilebilir. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üye kayıt defteri de tutulur.

            ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

            Madde 6- Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Derneğin sunduğu hizmetlerden tüm üyeler eşit koşullarda yararlanır. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.

            Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilenler, bu tarihten itibaren, Tüzük hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Üyeler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca Tüzük hükümlerine göre alınacak kararları kabul etmek ve aidat ile varsa Derneğe olan diğer borçlarını düzenli olarak ödemek ve takip etmekle yükümlüdürler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

            Madde 7- Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeliğinden istifa edenler, üye olmak için yeniden başvurmaları halinde 5. maddede belirtilen şekilde Derneğe yeniden üye olabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 8- Aşağıda belirtilen durumlarda Dernek üyeliği sona erer;

a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanların,

b) Dernekten yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokanların,

c)Temyiz kudretini kaybedenlerin,

d) Derneğin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için gerçek dışı beyanda bulunan ve belge düzenleyenlerin,

e) Derneğe ve bağlı iktisadi işletmelerin mallarına kasten zarar verdikleri tespit edilenlerin,

            Yukarıda belirtilen durumlarda birinin tespiti halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

            f) Yüklendiği giriş ve üye aidatı ile Derneğe olan diğer borçlarını süresi içinde ödemeyenlere yazılı ihtarla borçlarını ödemeleri için ek süre verilir. Söz konusu borçlarını bu süre içerisinde de ödemeyenler hakkında Dernek alacaklarının tahsili için yasal işlem yapılmakla birlikte, üyeliklerine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.

            Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malları üzerinde ve Derneğin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak hiçbir hak iddia edemezler.

            DERNEĞİ ORGANLARI

            Madde 9- Derneğin organları:

            a)Genel Kurul,

            b)Yönetim Kurulu,

c)Denetleme  Kurulu

GENEL KURUL

Madde 10- Genel Kurul, Dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili organdır.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 11- Genel Kurul;

            a)Üç yılda bir Ekim ayında Yönetim Kurulunun daveti ile olağan,

b)Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

            Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, Görevli ve Yetkili Mahkeme Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

            GENEL KURUL TOPLANTILARI ÇAĞRI USULÜ

            Madde 12- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulanan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde  yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

           Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLATILARININ YERİ

            Madde 13- Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezi’nin bulunduğu Ankara dışında yapılmaz. Genel Kurula katılan üyelere, yolluk, harcırah v.b. masraf karşılığı ödeme yapılmaz.

            GENEL KURUL TOPLANTILARI YETER SAYISI

            Madde 14- Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının, Tüzük değişikliği veya Derneğin feshi gündemde yer almışsa üçte ikisinin katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI YAPILIŞ USULÜ

            Madde 15- Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

            Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listeleri adları karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 14. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

            Açılıştan ve toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine, toplantıyı yönetmek üzere, Genel Kurul Divan Başkanı ile yeteri kadar başkan vekili ve katip üye seçilerek “Toplantı Divanı” oluşturulur.

            Toplantının gündeme göre, mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanına aittir. Başkan Vekili ve Katip Üyeler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında Divan Başkanına yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek Başkanla birlikte imzalarlar.

            Toplantı sonunda, eski yönetim ile yeni yönetim arasında Derneğin devir, teslim ve zimmet işlemleri yapılır. Toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler Toplantı Divanı’nca Yönetim Kuruluna teslim edilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA

            GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

            Madde 16- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

            Genel kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamalar ve dernek organları haricindeki seçimler, Genel kurul kararıyla açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak gizli oylama veya seçime karar verildiğinde sayım ve dökümün açık yapılması zorunludur.

            GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 17- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Tüzüğün 24 (a) maddesinde yer alan giriş aidatı ile 24 (b)maddesinde yer alan üye aidatının günün koşullarına göre belirlenmesi,

g) Takip ve tahsilinde fayda ve imkan görülmeyen alacakların takibinden vazgeçilmesini teminen, üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

            h) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

            i) Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, Yurt dışındaki Dernek veya Kuruluşlara Üye olarak katılması veya ayrılması,

            j) Derneğin feshine bu Tüzükteki hükümlere göre karar verilmesi,

            k) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirmesi.

             l) Derneğin tüm gayrimenkullerinin satışı ve ipotek konulması.

 

            YÖNETİM KURULU

            Madde 18- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca, Dernek üyeleri arasından, gizli oyla seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.

            Yönetim Kurulu, seçildiği Genel kurul toplantısından başlamak üzere, bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar geçen süre içinde (3 yıl) görev yapar.

            Yönetim kurulu asıl üyeleri seçimi izleyen bir hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak,

 1. Başkan,
 2. II.Başkan,

                  Muhasip Üye, belirler.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 19- Yönetim Kurulunun görevi ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek ve derneğe bağlı iktisadi işletmelerin defter ve kayıtlarının usulüne göre tutulmasını ve bu işlemlerle ilgili personeli denetlemek,
 2. Derneğin ve derneğe bağlı iktisadi işletmelerin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri ve bu işlemlerin yürütümü ile görevli personeli denetlemek,
 3. Derneğin, ve derneğe bağlı iktisadi işletmelerin çalışma raporunu ve yıllık  bilançolarını hazırlayıp Denetim Kuruluna göndermek ve Genel Kurula sunmak,
 4. Genel kurul Toplantılarına ilişkin işlemleri yapmak,
 5. Tüzük hükümlerine göre üyelikten çıkarılma işlemlerini yapmak,
 6. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, gerektiğinde bütçe fasıl ve kalemleri arasında aktarmalar yapmak,

g )  Tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek,

h) Mevzuat ve Tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda yönetmelik, talimat ve genelgeler hazırlamak,

i ) Dernek ve iktisadi işletme Müdürü, Muhasebecisi ve Dernek Müdürlüğünde ve iktisadi işletmelerde görevli diğer personelin atama, görevlendirme, ücretlerinin belirlenmesi, işten çıkarılmaları v.b. işlemlerini yapmak,

j) Genel Kurul kararlarını uygulamak ve Dernek Tüzüğü ile mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak, yetkileri kullanmak.

k) Dernek Yönetim Kurulu aynı zamanda Derneğe bağlı iktisadi işletmeleri doğrudan temsil etmek.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

            Madde 20-Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak, ayda en az bir kere mutat olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır. Yönetim Kurulu en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

            Denetleme Kurulu Üyeleri, Dernek Müdürü ve Muhasebecisi, oylamaya katılmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler.

            DENETLEME KURULU

            Madde 21- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, aralarından birini Kurul Başkanı seçerler.

            Denetleme Kurulu, Derneğin iç denetimini mevzuat ve Dernek Tüzüğü çerçevesinde yapar. En fazla altı aylık dönemlerle Derneğin, gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğinin tespitini, denetim elemanlarının çalışma usul ve esaslarına göre yapar.

            Denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

 

 

 

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ

            YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

            Madde 22- Yönetim ve denetleme Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya, ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar.

            Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine, Genel Kurulda aldıkları oy sırasına göre ilk yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır.

            Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine Görevli ve Yetkili Mahkeme Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi,bir ay içinde Genel Kurul toplamakla görevlendirir.

            ORGANLARA SEÇİLENLERİN

            İDAREYE BİLDİRİLMESİ

            Madde 23- Genel Kurulca yapılan seçimleri izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

            Madde 24- Derneğin gelir kaynakları;

 1. Derneğe ilk defa üye olacaklardan 5.000.00 (beşbin) TL giriş aidatı alınır. Bu miktar her Genel Kurulda günün koşullarına göre yeniden belirlenir.

           Dernek üyesi iken vefat edenlerin, aidat borcu bulunmaması kaydıyla, 31. maddede belirtilen eşi ve çocukları Dernek üyesi olmak isterse, bu derneğe yazılı olarak bildirilmesi halinde kendilerinden giriş aidatı alınmaksızın üyeliğe kabul edilir.

            Dernek üyeliğinden istifa edenlerden, yeniden üyelik başvurusunda bulunanlar, Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmeleri durumunda yeniden giriş aidatı ödemek zorundadırlar.

 1. Üye Aidatı; Her üye için aidat miktarı, yılda 30.00.- (Otuz)TL dir. Aidatlar, her yılın 15 0cak tarihinde peşin olarak tahsil edilir, Yıl içinde Dernek Üyeliğinden istifa ve ölüm gibi sebeplerle üyeliğin düşmesi halinde iade yapılmaz. Yıl içinde  üye olanlar, o yılın aidatını tam olarak öderler. Bu miktar her Genel Kurulda günün koşullarına göre yeniden belirlenir.
 2. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler.
 3. Amaç ve hizmet konularına uygun çalışma, faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler.
 4. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, konser, çay ve yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, spor faaliyeti ve yarışması, konferans, seminer v.b. faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 5. Yardım Toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

g)Amaç ve  hizmet konularını   gerçekleştirmek    için  gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığından elde edilen gelirler.

h)Diğer gelirler.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

            Madde 25- Dernek, 5253 sayılı Dernekler Kanununa dayalı olarak yayınlanan “Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” de belirtilen defterleri tutar.

            Bu defterlerin dernekler biriminden yada noterden onaylı olması zorunludur.

            Yönetim Kurulu, Dernek işlemleri ile muhasebesinin, daha sağlıklı ve düzenli olmasını temin amacıyla yukarıda belirtilenlerden başka defter, kayıt ve şekiller belirleyebilir.

            GELİR VE GİDERDE USUL

            Madde 26- Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alında belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

            Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak Alındı Belgeleri, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

            Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak, fatura, kasa fişi, gider pusulası, tutanak vb. belgeler kullanılır.

            Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun sürelerle ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla beş yıldır.

DERNEK İŞLEMLERİ VE YAZIŞMALAR

            Madde 27- Derneğin, her türlü yazışmaları, ödemeleri, banka hesaplarından para çekilmesi işlemleri iki imza ile yapılır. Bunlardan birinci imza yetkisi Başkanın, Başkanın bulunmadığı zamanlarda II. Başkan, Muhasip Üye veya yetki verilen Yönetim kurulu üyelerinindir. Yönetim Kurulu , Üyelerine ek olarak Dernek Müdürü ve Muhasebecisine ikici imza yetkisi verebilir.

            Yönetim Kurulu kararıyla ödeme, banka hesaplarından para çekme ve Derneği temsil dışı işlemlerde kullanmak kaydıyla Dernek Müdürüne birinci imza yetkisi verilebilir.

            DERNEK MÜDÜRLÜĞÜ

            Madde 28- Dernek işlemlerinin yürütümü için, Müdür, Muhasebeci ve yeteri sayıda büro personeli ve hizmetliden oluşan “Dernek Müdürlüğü” kurulur. Dernek Müdürü ve Muhasebeci Yönetim Kurulunun gözetim ve denetiminde çalışırlar.

            DERNEK MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

            Madde 29- Dernek Müdürünün başlıca görevleri;

a)Yönetim Kurulu Üyelerinin önerileri doğrultusunda, Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve Üyelere duyurmak,

b)Yönetim Kurulu toplantıları sekretarya hizmetlerini yürütmek,

c)Derneğin idari ve mali konuları ile ilgili olarak yazışma, evrak, dosyalama ve iletişim işlemlerini yürütmek,

d)Dernek Müdürlüğü bürosunda görevli personelin çalışmalarını denetlemek,

e)Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını takip etmek,

f) Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

DERNEK HİZMETLERİNDEN

YARARLANMA ESASLARI

Madde 30- Derneğin sunduğu hizmetlerden öncelikle Dernek üyeleri ile 31. maddede belirtilen aile fertleri ve yakınları yararlanırlar.

            Tesislerde uygulanacak ücret tarifeleri her yıl günün koşullarına göre Yönetim Kurulunca belirlenerek duyurulur.

            Derneğe ilk defa üye olanlar, Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edildikleri tarihten itibaren Dernek hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanırlar.

            Derneğin sahip olduğu Tesislerin işletme esasları ve Tesislerde uygulanacak kurallar Yönetim Kurulunca hazırlanacak talimatlar ile belirlenir.

ÜYELERİN AİLE FERTLERİ VE YAKINLARI

Madde 31- Derneğin sunduğu hizmetlerden, üyelerin, aşağıda belirtilen aile fertleri ve yakınları üye için geçerli ücret tarifesi esas alınarak aynı koşullarda yararlanırlar.

Üyelerin;

a)Medeni Kanuna göre eşi ve çocukları,

b)Anne ve babaları,

AİLE FERTLERİ VE

YAKINLARIN DERNEĞE BİLDİRİLMESİ

Madde 32- Derneğe üye olmak üzere başvuruda bulunanlar, 5. Madde de belirtilen üye giriş bildirgesinin ilgili bölümlerine 31. madde de belirtilen aile fertleri ve yakınlarının ayrı ayrı;

            a)Adı ve Soyadlarını,

            b)Yakınlık derecelerini,

            c)Doğum tarihlerini,

            d)Medeni durumlarını,

e)Bir işte çalışıp, çalışmadıklarını,

belirterek ve varsa eki belgeler ile birlikte incelemek ve kayıtlara işlenmek üzere iki nüsha olarak Dernek Başkanlığına gönderirler.

Bildirgenin bir nüshası, Dernek Müdürlüğüne gerekli inceleme ve kayıtlar yapıldıktan sonra Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilenlerin kendilerine gönderilir.

            Üyeler, giriş bildirgelerinde belirttikleri ikametğâh adresleri ile aile fertleri ve yakınlarının durumlarında, Tüzüğe göre meydana gelecek değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kayıtlara işlenmek üzere Dernek Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

            Yeniden aile ferdi durumuna gelenler de üye tarafından yazılı olarak Dernek Müdürlüğüne bildirilecek ve kayıtlara işlenmesi temin edilecektir.

            Üyeler, aile fertleri ve yakınlarının durumlarında meydana gelen değişiklikler ile sonradan aile ferdi durumuna gelenlerin Derneğe bildirilmesinden bizzat sorumludurlar. Bu konularda, gerçek dışı beyanda bulunanlar veya süresinde bilgi vermeyenler hakkında Tüzüğün, “Dernekten Çıkarılma” başlıklı 8. maddesi gereğince işlem yapılır.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 33- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescili Dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

            Madde 34- Derneğin feshine Genel Kurulca karar verilebilir. Genel kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler usulüne göre ikinci toplantıya çağırılır. Ancak feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

            Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilmesi halinde, durum beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından mahalli en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilirse, Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik “Tasfiye Kurulu” oluşturulur ve görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak, Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Tasfiye sonucunda Derneğin tüm mal, para ve haklarının  ne şekilde tasarruf edileceği Genel Kurulca belirlenir.

            “DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ”

            Madde 35- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

SİYASET YASAĞI

            Madde 36- Dernek siyasetle uğraşamaz.

            HÜKÜM EKSİKLİĞİ

            Madde 37- Tüzükte hüküm eksikliği bulunan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

            Madde 38- Derneğin kurucuları, tamamı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, ad ve soyadları aşağıda belirtilmiştir.

            Dr. Cemal KİPER, Saffet GÜROL, Naki TEZEL, Rahmi ALP, Muhittin TAMER, Ekrem ÖZKILIÇ, İlhan ALTAN, Derviş GLAVA, Kemal GÖKÇEDAĞ, Bekir KIRAÇ, Refik BAKIRADA, Sadri AKSOY, Reşat AK, Muzaffer DALKILIÇ, Nedim ERGÜN, Mustafa ERTEM, Dr. Zeki İPEKÇİOĞLU, Kemal ERDİNÇ, Turgut TARHAN, Dr. Nihat YÖRÜKOĞLU, Dr. Şahap ERGÜER.


Eklenme Tarihi:  5.7.2017 17:25:02
Okunma Sayısı: 1381


 
Dilek ve Öneri

Öneri | İstek | İletişim
  Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.